velkommen

Hema

HEMA Kranudstyr er i dag en del af K.S.M. Kragelund A/S, der er en 100 % dansk og privatejet virksomhed med ca. 80 ansatte.

Velkommen

Vi byder Dem velkommen som kunde hos HEMA Kranudstyr.

HEMA Kranudstyr, der ligger centralt i Jylland ved E45, producerer grabber, pallegafler og specialudstyr til kraner og gravemaskiner, samt forhandler et meget stort rotator program.

Udviklingen inden for transportsektoren stiller hele tiden krav til fleksibilitet og nye produkter, der letter arbejdet. Denne udvikling følges nøje fra HEMA`s side, for at opfylde de krav og forventninger, kunderne har til deres udstyr og hjælpeværktøj. Denne opmærksomhed gør også, at HEMA i mange situationer er med, når kunderne skal finde specielle løsninger til deres godshåndtering i forbindelse med de mange transportopgaver.

Hema kranudstyr - profil -grab
Hema kranudstyr - profil
Hema kranudstyr - profil - historie
HEMA kranudstyr kompetencer

Profil

HEMA Kranudstyr produceres på basis af en bred serie standardprodukter, der leveres i forskellige størrelser og udførelser.

Med det brede udvalg af HEMA produkter er det muligt, at dække de fleste behov for værktøj inden for entreprenør- og vognmandsbranchen.

HEMA´s produkter henvender sig til alle brugere af kraner- og gravemaskiner i enhver form, hydrauliske og EL-hydrauliske.

HEMA fremstiller også alt i specialprodukter efter kundeønske.

HEMA forhandler sideløbende med egne produkter, også Baltrotor og Indexator rotatorer i forskellige størrelser og typer.

HEMA Kranudstyr´s produkter produceres på maskinfabrikken K.S.M. Kragelund A/S, der er hovedfirmaet bag HEMA, med ca. 80 ansatte og en stor underleverandør afdeling til jernindustrien.

KSM udmærker sig også ved alt inden for stålkonstruktioner og fremstilling af små som store specialopgaver.

Kvalitet, effektivitet og fleksibilitet er vores udgangspunkt i produktionen, hvor vi har stor erfaring inden for pladebuk, pladeklip, valsning, flammeskæring og svejsning.

Produkterne i kataloget er et bredt udsnit af vore produkter og finder De ikke det, der kan dække netop Deres behov, hjælper vi gerne med at finde den rigtige løsning.

Historie

Smede- og maskinfabrikken K.S.M. Kragelund A/S mellem Vejle og Horsens hører til en af de mange midtjyske maskinindustrier i støt vækst. Virksomheden startede i 1961 med én ansat og har været i konstant udvikling siden. Fabrikken har i dag ca. 80 medarbejdere.

Aktiviteterne fordeler sig på fire hovedområder:

 • Fremstilling af kundespecificerede komponenter i alle typer metal, herunder fremstilling, rådgivning, udvikling og konstruktion.
 • Pladebearbejdning med skæring, valsning, klipning, bukning og svejsning, primært underleverandørarbejde til maskindustrien

 • Egenproduktion af kranværktøj, som sælges under navnet HEMA

 • Et traditionelt smede- og maskinværksted med reparationer til blandt andet industrien og landbruget

I 1999 købte K.S.M. Kragelund A/S firmaet A/S Kolster Engineering – et ingeniørfirma med speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld til bl.a. kraftvarmeindustrien og containerskibe. Firmaet indgår nu som en afdeling under K.S.M. Kragelund A/S.

K.S.M. Kragelund A/S har gennem sit virke i branchen gjort sig kendt ved kvalitet, stor fleksibilitet, et højt serviceniveau, leveringssikkerhed, veluddannede medarbejdere, en fornuftig prispolitik, samt samarbejdsvilje og -evne.

KSM’s ejere tager del i de fleste aktiviteter, og gennem en flad ledelsesstruktur sikres en høj grad af medarbejderindflydelse. Det giver en positiv indstilling og afspejler en stor grad af samarbejdsvilje- og evne. Herigennem håber vi at blive det mest naturlige valg for vores kunder.

Vision

Gennem vores dygtige medarbejdere og høje kvalitet vil vi være kendt for vores evne til altid at kunne finde kreative løsninger for vores kunder og os selv.

Vi vil være en markant spiller på det danske marked inden for traditionelt smedearbejde. 

Vi producerer og markedsfører også en række egenudviklede kvalitetsprodukter og services, som falder naturligt sammen med de kompetencer vi har.

Mission

KSM er en moderne smede- og maskinfabrik, der gennem dygtige medarbejdere udfører alle former for underleverandørarbejde inden for svejsning og skæring samt valse-, bukke- og savearbejde.

Moderne maskiner og udstyr sammenholdt med vores kreative evner til hurtig omstilling, sikrer høj kvalitet og hurtig levering.
Foruden underleverandørarbejde producerer og markedsfører vi HEMA udstyr og KOLSTER spjæld samt udfører serviceopgaver til industri og landbrug. 

Værdier
Kvalitet

Vi leverer med faglig stolthed som aftalt

Troværdighed

Vi er åbne, ærlige og ansvarlige

Samarbejde

Vi bliver stærkere ved at bruge hinandens styrker

Respekt

Vi anerkender hinandens forskellighed

Udvikling

Vi skaber forbedringer gennem viljen til nytænkning

Miljø

Vi værner om vores medarbejder og omgivelser

Kvalitetspolitik

Vores kunder skal altid være sikre på, at produkter og ydelser fra K.S.M Kragelund A/S fuldt ud opfylder deres forventninger og som minimum overholder bestemmelserne i gældende lovgivning, standarder til design og fremstilling af vores produkter. Denne politik kan kun opnås ved at udøve et fokuseret og systematisk kvalitetsstyringssystem på alle niveauer i organisationen – fra modtagelse af en forespørgsel til levering af det færdige produkt. Risikoledelse har særlig fokus i alle funktioner i organisationen, hvor risici bliver identificeret og vurderet i alle processer fra salg til service. Opfyldelsen af K.S.M. Kragelunds kvalitetspolitik sikres ved:

 1. En tæt dialog med kunden, så der arbejdes ud fra en fælles målsætning.
 2. at vi er så fleksibel som overhovedet mulig der gør, at K.S.M Kragelund A/S vælges som foretrukne firma.
 3. at vi siger fra over for utilfredsstillende kvalitet.
 4. at vi afhjælper, forbygger og minimerer fejl.
 5. at der ikke er fejl og mangler i afleverede entrepriser, og i tilfælde heraf, at disse afhjælpes hurtigst muligt.
 6. at vi udvikler løbende vores kvalitetsledelsessystemet i henhold til lovmæssige krav, så omverdenen og vores egen organisation agerer optimalt.
 7. at vi efteruddanner vores medarbejderne for at sikre, at alle arbejdsopgaver udføres i henhold til K.S.M Kragelund A/S kvalitetspolitik.
 8. at vi sikrer at leverandører, rådgivere og underentreprenører anvender et dokumenteret kvalitetsstyringssystem, eller lever op til vores krav.
 9. at alt kvalitetsarbejdet dokumenteres.
 10. at vi forbedrer løbende og indarbejder det i vores processer og arbejde.
Miljøpolitik

KSM ønsker, at vores produkter, serviceydelser og arbejdspladser afspejler vores overbevisning om at det, der gavner miljøet, gavner vores virksomhed. Vi ønsker at fremme en bæredygtig udvikling ved at tage hensyn til miljøet i virksomhedens drift og forretning, og vi vil proaktivt forbedre såvel interne som eksterne miljøforhold, hvor det er muligt. Vi forpligter os samtidig til at opfylde bindende forpligtelser og løbende skabe miljøforbedringer.

 1. Vi forpligter os til med en risikobaseret tilgang at arbejde systematisk med at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift og produkter.
 2. Vi vedligeholder et miljøledelsessystem baseret på kravene i ISO 14001 standarden, samt løbende at forbedre vores miljøledelsessystem og formindske miljøpåvirkninger.
 3. Vi overholder gældende lovgivning og andre standarder, som vi har tilsluttet os.
 4. Vi planlægger virksomhedens aktiviteter, så de udføres med respekt for det omgivende miljø, samt at forebygge forurening, spild eller udslip som følge af vores aktiviteter.

Miljøfokus: Miljøbeskyttelse har en høj prioritet i alt, hvad K.S.M Kragelund A/S foretager, og miljø er en integreret del af vores virksomhed.

Bæredygtighed: Overalt hos K.S.M. Kragelund A/S tilstræber vi at reducere ressourceforbrug og miljøbelastning mest muligt samt at forebygge forurening. Når vi udvikler nye produkter, tager vi hensyn til optimering af energiforbrug, forbrug og genbrug af materialer samt minimering af miljøbelastninger, hvor det er muligt.

Samarbejde: Når vores medarbejdere udfører montagearbejde, serviceopgaver eller andre opgaver hos vores kunder, skal det sikres, at såvel virksomhedens egne som kundens regler for miljøbeskyttelse overholdes.

Ansvarlighed: Ledere på alle niveauer hos K.S.M Kragelund A/S er ansvarlige for, at virksomhedens medarbejdere til stadighed er uddannet til at kunne udføre deres arbejde i overensstemmelse med gældende lov, myndigheds krav samt ISO 14001.

Arbejdsmiljøpolitik

Hos K.S.M. Kragelund A/S overholder vi til enhver tid gældende lovgivning og andre relevante krav inden for arbejdsmiljøområdet, samt kravene i ISO 45001, og vi ønsker at favne arbejdsmiljøet som helhed. Igennem aktiv arbejdsmiljøledelse forpligter vi os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, psykisk såvel som fysisk, hos vores medarbejdere i deres daglige virke i virksomheden.

Hos K.S.M. A/S arbejder vi kontinuerligt for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøsystemet i virksomheden. Dette blandt andet via et levende APV/indrapporteringssystem, via årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og ved at inddrage arbejdsmiljørepræsentanterne i arbejdet. Vi tildeler løbende de nødvendige ressourcer til implementerings- og opfølgningsaktiviteter omkring det samlede certificerede ledelsessystem. Systemet skal til stadighed være effektivt implementeret, og i tråd med organisationens aktiviteter. Vi inddrager vores medarbejdere i spørgsmål om arbejdsmiljø, og vores Arbejdsmiljøudvalg sikrer, at deres stemme bliver hørt.

Hos K.S.M. A/S bidrager vi til vores medarbejderes velvære og sundhed. Dette gøres blandt andet ved at give adgang til massage på arbejdspladsen. Vi tilbyder en attraktiv kantineordning med sund mad og frugt. Ud over at tilbyde disse kollektive ordninger, er vi opmærksomme på særlige individuelle behov omkring velvære og sundhed. Vi støtter medarbejdere med særlige udfordringer og evt. foranledige vejledning/hjælp udefra, hvis der er brug for det. Virksomhedens involvering i individuelle forhold skal ske under hensyntagen til medarbejderens ønsker. Med forskellige tilbud i hverdagen, bl.a. personaleforening og diverse sportsaktiviteter styrker vi de sociale bånd medarbejderne imellem. K.S.M Kragelund A/S er en rummelig og god arbejdsplads for alle mennesker, uanset race, køn, alder, handicap, religion eller lignende, og det er for os en vigtig del af det, at drive virksomhed.